Zamówienia publiczne – Prawo zamówień publicznych

Adwokacka obsługa prawna w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje świadczenie usług na wszystkich etapach prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Począwszy od analizy dokumentów przetargowych przed złożeniem oferty, poprzez doradztwo prawne przy zawieraniu umów na wykonanie zamówienia publicznego, a skończywszy na świadczeniu usług dotyczących problemów prawnych w związku z wykonywaniem umów zawieranych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapewniam kompleksowe wsparcie prawne dla podmiotów biorących udział w postępowaniach prowadzonych na podstawie Prawa zamówień publicznych. Usługi prawne świadczone przed złożeniem oferty w ramach zamówienia publicznego polegają między innymi na:

Analizie ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia lub wzoru umowy przygotowanego przez Zamawiającego pod kątem ich zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych,

Adwokackiej analizie dokumentacji przetargowej pod kątem ewentualnych ryzyk związanych ze złożeniem oferty na wykonanie zamówienia publicznego,

Sporządzaniu wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sposób zmierzający do wprowadzenia przez Zamawiającego modyfikacji postanowień SIWZ w sposób korzystny dla Klienta,

Sporządzaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) od postanowień ogłoszeń o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Reprezentacja Klienta na posiedzeniach i rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) w Warszawie w sprawach z odwołań od ogłoszeń i SIWZ – występowanie jako adwokat i pełnomocnik strony, lub adwokata przystępującego do postępowania odwoławczego,

Wsparcie prawne w zakresie przygotowania do rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO), w tym przy gromadzeniu niezbędnego materiału dowodowego, jego opracowywaniu w sposób optymalny z punktu widzenia prowadzenia postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO),

Analiza dokumentacji przetargowej i udzielanie porad prawnych dotyczących sporządzania ofert oraz wniosków składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Wsparcie prawne Klienta występującego jako jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – profesjonalne opracowanie oraz opiniowanie umów dotyczących zachowania poufności (NDA), umowy konsorcjum,

Adwokackie wsparcie Klienta związane z pełnieniem funkcji lidera lub członka konsorcjum, zabezpieczenie interesów w ramach konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

Świadczenie usług adwokackich i prawnych dotyczących sporządzania przez zamawiających dokumentacji przetargowej, w tym np. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załączników, czy wyjaśnień treści SIWZ,

Analiza prawnej dopuszczalności wprowadzania modyfikacji postanowień zawartych umów na wykonanie zamówienia publicznego,

Reprezentacja Klienta w negocjacjach oraz prowadzonych sporach dotyczących wykonania zamówień publicznych.