Prawo branży IT i nowych technologii

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie dla podmiotów z branży IT – na wszystkich wymaganych etapach działania, w szczególności poprzez:

Doradztwo dla zamawiających/zlecających usługi z zakresu IT – poprzez sporządzanie i opiniowanie umów IT oraz udział w przygotowywaniu dokumentacji postępowań pozwalających na wyłonienie dostawców rozwiązań IT,

Doradztwo dla wykonawców/dostawców rozwiązań z zakresu IT, w tym w szczególności tworzenie i analiza projektów umów dotyczących przedsięwzięć z zakresu IT,

Konstruowanie postanowień umów z zakresu praw autorskich, dostosowanych do wymagań zamawiających,

Analizę prawną planowanych projektów IT,

Przygotowanie i analiza umów licencyjnych, umów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych,

Analiza prawna zrealizowanych projektów informatycznych,

Aktywne wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentami – w tym po stronie zamawiających i wykonawców, udział w spotkaniach negocjacyjnych na terenie Polski, oraz w sposób zdalny,

Wsparcie wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień (w tym zamówień publicznych w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych) na wszystkich etapach postępowania, w szczególności:

- Analiza dokumentacji przetargowej, projektu umowy na wykonanie zamówienia publicznego, wsparcie wykonawcy w przygotowaniu pytań do zamawiającego dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Przygotowanie ewentualnych odwołań od postanowień ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia do Krajowej Izby Odwoławczej,

- Przygotowanie ewentualnych odwołań od rozstrzygnięć prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (w tym w ramach prowadzonych przetargów nieograniczonych) do Krajowej Izby Odwoławczej.