Prawo umów o roboty budowlane i projektów inwestycyjnych

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie dla podmiotów z branży robót budowlanych, w tym wsparcie w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych – we wszelkich aspektach, w szczególności poprzez:

Przygotowanie projektów umów w zakresie wykonywania robót budowlanych wszystkich branż, budowy obiektów budowlanych, obiektów przemysłowych,

Stała obsługa prawna w trakcie prowadzenia/udziału w inwestycjach budowlanych/infrastrukturalnych,

Wsparcie prawne w prowadzeniu negocjacji dotyczących umów o roboty budowlane.

Wsparcie wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień (w tym zamówień publicznych w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych) na wszystkich etapach postępowania, w szczególności:

- Analiza dokumentacji przetargowej, projektu umowy na wykonanie zamówienia publicznego, wsparcie wykonawcy w przygotowaniu pytań do zamawiającego dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Przygotowanie ewentualnych odwołań od postanowień ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia do Krajowej Izby Odwoławczej,

- Przygotowanie ewentualnych odwołań od rozstrzygnięć prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (w tym w ramach prowadzonych przetargów nieograniczonych) do Krajowej Izby Odwoławczej.