Adwokat Wrocław

Zamówienia publiczne

Adwokacka obsługa prawna w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje świadczenie usług na wszystkich etapach prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – począwszy od analizy dokumentów przetargowych przed złożeniem oferty, poprzez doradztwo prawne przy zawieraniu umów na wykonanie zamówienia publicznego, a skończywszy na świadczeniu usług dotyczących problemów prawnych w związku z wykonywaniem umów zawieranych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapewniam kompleksowe wsparcie prawne dla podmiotów biorących udział w postępowaniach prowadzonych na podstawie Prawa zamówień publicznych. Usługi prawne świadczone przed złożeniem oferty w ramach zamówienia publicznego polegają między innymi na:

 • analizie ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia lub wzoru umowy przygotowanego przez Zamawiającego pod kątem ich zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych
 • adwokackiej analizie dokumentacji przetargowej pod kątem ewentualnych ryzyk związanych ze złożeniem oferty na wykonanie zamówienia publicznego
 • sporządzaniu wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sposób zmierzający do wprowadzenia przez Zamawiającego modyfikacji postanowień SIWZ w sposób korzystny dla Klienta
 • sporządzaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej od postanowień ogłoszeń o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • reprezentacja Klienta na posiedzeniach i rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w sprawach z odwołań od ogłoszeń i SIWZ – występowanie jako adwokat i pełnomocnik strony, lub adwokata przystępującego do postępowania odwoławczego
 • wsparcie prawne w zakresie przygotowania do rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym przy gromadzeniu niezbędnego materiału dowodowego, jego opracowywaniu w sposób optymalny z punktu widzenia prowadzenia postępowania przed Krajową Izbą Odwoławcza
 • rzetelna analiza dokumentacji przetargowej i udzielanie porad prawnych dotyczących sporządzania ofert oraz wniosków składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • wsparcie prawne Klienta występującego jako jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – profesjonalne opracowanie oraz opiniowanie umów dotyczących zachowania poufności (NDA), umowy konsorcjum
 • adwokackie wsparcie Klienta związane z pełnieniem funkcji lidera lub członka konsorcjum, zabezpieczenie Jego/Jej interesów w ramach konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • świadczenie usług adwokackich i prawnych dotyczących sporządzania przez zamawiających dokumentacji przetargowej, w tym np. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załączników, czy wyjaśnień treści SIWZ
 • analiza prawnej dopuszczalności wprowadzania modyfikacji postanowień zawartych umów na wykonanie zamówienia publicznego
 • reprezentacja Klienta w negocjacjach oraz prowadzonych sporach dotyczących wykonania zamówień publicznych