Adwokat Wrocław

Prawo gospodarcze i handlowe

Świadcząc usługi adwokackie w zakresie prawa gospodarczego i handlowego zapewniam kompleksową obsługę prawną procesów związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej – przez osoby fizyczne, jak również podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego, a także innych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą.

W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w formie spółki prawa handlowego zapewniam wsparcie prawne, poczynając od porady w zakresie wyboru formy działalności, poprzez przygotowanie wszelkiej niezbędnej do rozpoczęcia działalności dokumentacji, zapewniając pełne wsparcie Adwokata w procesie rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wspierając Klientów przy tworzeniu spółki rekomenduję typ spółki optymalny dla zakładanego profilu prowadzonej działalności. Jako Adwokat mogę:

 • poradzić rodzaj spółki do zakładanego obszaru prowadzenia działalności gospodarczej
 • zaproponować treść umowy/statutu spółki, a także kompletu dokumentów korporacyjnych
 • rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotować wszelkie dokumenty wymagane przez inne organy administracji publicznej – urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy
 • opracować wewnętrzneregulaminy, wytyczne i innych dokumenty dotyczące organizacji oraz prowadzenia przedsiębiorstwa
 • zaproponować umówy o pracę, zleceń, umówy o świadczenie usług
 • sporządzić wzory umów dostosowanych do charakteru prowadzonej działalności
 • stworzyć ogólne warunki umów

Świadczenie usług prawnych i adwokackich z zakresu prawa gospodarczego oraz handlowego obejmuje reprezentację stron w negocjacjach i sporach spółek ze wspólnikami lub członkami organów, a także łączenie, podział, przekształcanie spółek, prowadzenie spraw związanych z osobistą odpowiedzialnością członków zarządów spółek kapitałowych i jednocześnie bieżąca adwokacka obsługa podmiotów gospodarczych zmierzająca do zabezpieczenia interesów Klienta w ramach bieżącej działalności.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jako Adwokat zapewniam:

 • bieżącą obsługę korporacyjną – sporządzanie wymaganej dokumentacji dotyczącej zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych, obrad zarządów i rad nadzorczych spółek, prowadzenie spraw rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, wsparcie w zakresie wprowadzania zmian w umowach i statutach spółek, doradztwo prawne dotyczące zbywania udziałów, akcji, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, umarzania udziałów, akcji
 • wsparcie prawne w zakresie uregulowań z zakresu prawa pracy, w tym sporządzanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania
 • profesjonalne tworzenie, opiniowanie, modyfikacja w zakresie umów handlowych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą
 • wsparcie w zakresie sporządzania i opiniowania wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień na zakupy, dostawy i usługi przez Klientów
 • sporządzanie informacji prawnych oraz opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa i zmian w tych przepisach
 • bieżące udzielanie porad prawnych w zależności od potrzeb Klienta
 • ochrona interesów Klienta w zakresie windykacji należności od dłużników, dochodzenie należności w postępowaniach sądowych (postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym, elektronicznym postępowaniu upominawczym), prowadzenie w imieniu Klienta postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych wobec dłużników, co w przypadku Adwokata przynosi korzystniejszy rezultat od firm windykacyjnych
 • reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji – sądami apelacyjnymi, sądami okręgowymi, sądami rejonowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organami administracji podatkowej, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także Krajową Izbą Odwoławczą
 • reprezentację adwokacką Klientów wobec kontrahentów, wierzycieli oraz dłużników, podczas rozmów lub negocjacji
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa związanych z przedmiotem działalności danego Klienta i bieżące informowanie o tych zmianach
 • obsługę prawną przejmowania przez Klientów innych podmiotów gospodarczych, bądź poszczególnych części ich majątku, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, doradztwo prawne związane z nabywaniem lub zbywaniem udziałów/akcji, nabywaniem i zbywaniem przez Klientów nieruchomości i innych składników przedsiębiorstw
 • prowadzenie szkoleń z dziedzin prawa, istotnych ze względu na rodzaj prowadzonej przez Klienta działalności, na rzecz kadry zarządczej i pracowników Klienta

Obsługa Adwokata z zakresu prawa gospodarczego i handlowego obejmuje również wsparcie w zakresie czynności zmierzających do likwidacji podmiotów prawa handlowego, zgodnie z obowiązującym prawem. Powyższe obejmuje wsparcie na wszystkich etapach procesu likwidacji spółek:

 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozwiązania spółki, w tym wszelkich wymaganych przepisami prawa uchwał
 • złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wsparcie na wszystkich etapach prowadzenia postepowania rejestrowego, aż do wykreślenia Spółki z KRS