Adwokat Wrocław

Prawo cywilne

Świadczenie usług prawnych i adwokackich w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego obejmuje między innymi:

  • prowadzenie w imieniu Klientów postępowań zmierzających do wyegzekwowania należności z różnych tytułów prawnych, w tym poprzez sporządzanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, pozwów o zapłatę, wniosków zabezpieczających i egzekucyjnych
  • wsparcie prawne poszkodowanych na wszelkich etapach postępowania o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia – prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń, przygotowywanie pozwów o zapłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia, reprezentacja przed sądami w sprawach o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, w tym postepowaniach związanych w szczególności ze szkodami komunikacyjnymi, oraz szkodami osobowymi
  • doradztwo prawne w sprawach dotyczących realizacji procesu budowlanego, w tym złożonych umów o roboty budowlane, umów o dzieło, dochodzenie należności przez podwykonawców od wykonawców i inwestorów
  • porady adwokackie w ramach ochrony dóbr osobistych, sporządzanie pozwów przeciwko podmiotom naruszającym dobra osobiste Klienta, reprezentacja Klienta w takich sporach przed sądami wszystkich instancji
  • wsparcie w zakresie prawa rzeczowego, w tym w sprawach o naruszenie własności czy posiadania, sprawach dotyczących nieruchomości, wsparcie w postępowaniach dotyczycących współwłasności, w tym jej zniesienia, prowadzenie na wszystkich etapach spraw o podział majątku
  • reprezentacja stron w sporach o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
  • obsługa prawna konsumentów w sporach z przedsiębiorcami w roli osobistego adwokata
  • sporządzanie i opiniowanie umów, w tym w szczególności umów o dzieło, umów o roboty budowlane, pożyczki, najmu, dzierżawy, darowizny, dożywocia, spółki cywilnej, leasingu, przelewu wierzytelności (cesji)
  • opiniowanie umów ubezpieczenia, analiza prawna ogólnych warunków ubezpieczenia
  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego na wszystkich etapach – przygotowywanie pism przedprocesowych, sporządzanie pozwów, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych