Adwokat Wrocław

Prawo autorskie

Świadcząc usługi prawne w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych jako Adwokat gwarantuję:

  • opracowanie oraz opiniowanie umów regulujących kwestie związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, w tym umów licencyjnych, umów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • reprezentowanie twórców w sporach z podmiotami naruszającymi autorskie prawa majątkowe, przed sądami powszechnymi oraz postępowaniach karnych w roli adwokata
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów regulujących prawa autorskie, dotyczących programów komputerowych, złożonych projektów z branży IT, w tym dotyczących wdrożeń systemów informatycznych, dostawy sprzętu komputerowego, gromadzenia danych, dostawy oprogramowania standardowego lub tworzenia oprogramowania dedykowanego do danego zamówienia
  • optymalizacja umów zawieranych przez Klientów – twórców
  • sporządzanie ogólnych warunków licencyjnych
  • doradztwo prawne dotyczące zarządzania dobrami własności intelektualnej
  • świadczenie usług prawnych nakierowanych na zabezpieczenie interesów podmiotów nabywających autorskie prawa majątkowe do utworów, w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • doradztwo w zakresie prawa własności przemysłowej, w tym dotyczącego wynalazczości, znaków towarowych, zabezpieczenia własności intelektualnej
  • prowadzenie sporów sądowych dotyczących naruszania praw własności przemysłowej oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji