Adwokat Wrocław

Wraz z wnioskiem o rejestrację i zmianę danych w KRS złożymy mniej dokumentów.

Zgodnie z treścią Ustawy, która weszła w życie 1 grudnia 2014 r., zniesiony został obowiązek składania wraz z wnioskiem o rejestrację podmiotu w KRS (względnie o zmianę jego danych) wniosku o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru REGON, zgłoszenia płatnika składek w ZUS, oraz zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego przesyłanego do urzędu skarbowego – po nowelizacji złożymy jedynie właściwy formularz w KRS, na podstawie którego sąd dokona rejestracji w KRS, a jednocześnie nadane i zamieszczone w KRS zostaną numery NIP, oraz REGON. Jednocześnie uchylono obowiązek składania wraz z wnioskiem o rejestrację podmiotu w KRS dodatkowego egzemplarza umowy spółki oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w którym znajduje się siedziba Spółki.

W myśl nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw (w tym Ustawy o KRS), która weszła w życie 15 stycznia 2015 r. uchylony został art. 11 Ustawy o KRS, zgodnie z którym w aktach rejestrowych prowadzono zbiór wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotów wpisanych do KRS. Mając na uwadze wprowadzone zmiany do wniosku o wpis (zmianę danych) podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu w KRS nie będziemy już składać wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu. Adwokat Bartosz Skowroński oferuje wsparcie w przypadku rejestracji, jak i zmiany danych podmiotów.

Konieczność zgłoszenia danych uzupełniających do urzędu skarbowego.

W miejsce dotychczasowych obowiązków, dotyczących składania wraz z wnioskiem o rejestrację w KRS wniosków adresowanych do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS, wprowadzono obowiązek zgłoszenia we właściwym urzędzie skarbowym tak zwanych danych uzupełniających, obejmujących skróconą nazwę (firmę) podmiotu, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, a także dane kontaktowe. Zgłoszenie danych uzupełniających winno nastąpić w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego przez osoby upoważnione lub reprezentującego ich adwokata.

Mniej kodów PKD w KRS.

Nowelizacja, która weszła w życie 1 grudnia 2014 r. ograniczyła również ilość pozycji dotyczących przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – wedle obecnie obowiązujących przepisów do KRS wpiszemy nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Podmioty wpisane do KRS mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści znowelizowanej ustawy o KRS, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie wskazanej ustawy. Jednocześnie jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie takie nie wymaga zmiany tych dokumentów.